Điều khoản

Vui lòng đọc kỹ điều này!

Bằng cách truy cập trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện được mô tả bên dưới. và Điều kiện được mô tả bên dưới. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này khi bạn mua một trong các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này và bất kỳ sản phẩm nào của Audiocuocsong.com.

Cấp phép

Tất cả các chủ đề của chúng tôi đều được cấp phép theo giấy phép công cộng GNU. Bạn có thể tự do sửa đổi các sản phẩm của chúng tôi cho các dự án cá nhân hoặc thương mại như bạn muốn để phù hợp với mục đích của bạn. Bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi trên bao nhiêu trang web tùy thích vì nó được cấp phép GPL. Tuy nhiên, bạn sẽ cần một khóa cấp phép hợp lệ và đang hoạt động để nhận hỗ trợ và cập nhật tự động. Giấy phép một trang web sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ và cập nhật tự động chỉ cho một trang web.

Tải xuống

Nếu có sự cố với các bài viết của chúng tôi hoặc nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục sự cố.

Quyền sở hữu

Bạn không được yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền đối với bất kỳ Sản phẩm nào của Audiocuocsong.com, đã được sửa đổi hoặc không được sửa đổi. Tất cả các sản phẩm là tài sản của Audiocuocsong.com.

Trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Audiocuocsong.com sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này và các Sản phẩm của Audiocuocsong.com. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất trực tiếp, tổn thất kinh doanh hoặc lợi nhuận, thiệt hại gây ra cho máy tính của bạn, phần mềm máy tính, trang web lưu trữ, hệ thống và chương trình và dữ liệu trên đó hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt và ngẫu nhiên. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Liên kết

Audiocuocsong.com chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Audiocuocsong.com của trang web đã xác nhận. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

Bản quyền

Tất cả nội dung, bao gồm cả hình ảnh, được xuất bản trên miền Audiocuocsong.com và các miền phụ là tài sản của Audiocuocsong.com và theo bản quyền. Việc sao chép hoặc phân phối lại tài liệu có bản quyền mà không được phép hoặc không có giấy phép để làm như vậy bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc mất đăng ký và các hành động khác theo quy định của luật bản quyền.